• 6 March 2020 at 11:22
  • 868
  • 0

สมาคมฯ ประกาศ เลื่อนกำหนดการแข่งขัน Thailand Youth League 2020 ไม่มีกำหนด เลี่ยงระบาดไวรัส โควิด-19

 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Corona virus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ตและการจัดมหรสพ

เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนบุคลากรทางด้านกีฬาฟุตบอล และเป็นไปตามข้อสั่งการเรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นสมควรให้เลื่อนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League 2020 ออกไปก่อน หากมีความเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง